Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im.Wincentego Witosa w Jasieńcu

Przetargi zobacz archiwum »

17 lipca 2009 16:00

Zakup ciągnika rolniczego z kabiną dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu ogłasza przetarg nieograniczony:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Zakup  fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z kabiną

 dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

 

 Termin wykonania zamówienia: 31.08.2009r.

 

Przedmiot zamówienia określają  

  

Nazwa i kod CPV:  16... Ciągniki

- opis przedmiotu zamówienia: specyfikacja techniczna- załącznik nr 2

- wzór umowy – załącznik nr 3

 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy występujacy wspólnie.

Wykonawcy ubiegający sie wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

CZĘŚĆ I Warunki udziału w postępowaniu

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 

§  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

§  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

§  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,

§  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.       Warunkiem udziału w postępowaniu jest

 

§  złożenie oświadczenia  potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp

§  złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi  być złożony przez każdego wykonawcę.

 

 

 

   CZĘŚĆ II    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
                         ORAZ TERMINY

 

1.     Oferta

 

§  Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej

§  Ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” z załączonymi wymaganymi
dokumentami i oświadczeniami.

§  Ofertę  należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ

§  Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

2.    Forma dokumentów

§  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą “ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

§  Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
   kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia
   dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 

3.    Podpisy

§ Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą :

ü   podpisać druk “OFERTA”,

ü   podpisać załączniki,

ü   podpisać w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

§  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Pełnomocnictwo należy  przedłożyć w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa,

 

4.    Forma oferty

§  Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§  Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§  Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

§  Pożądane jest ponumerowanie kolejnych stron oraz połączenie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie kartek.

§  Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 ze. zm.) i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

§  W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.  Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

 

 

5.    Zmiany, wycofanie oferty

§  Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: “ZMIANA”.

§  Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.    Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami

§  W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.    Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:

 

 Wiesław Grzybowski 502504540

 

8.    Wyjaśnienie i modyfikacje SIWZ

§  Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Czerska 1, 05-604 Jasieniec

            nr faksu    04... e-mail: zsjasieniec@wp.pl

§  Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pod warunkiem, że zapytanie dotyczące treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

§  Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

§  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ.

 

9.    Terminy:

 

 - Związania ofertą

§  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, 

§  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

      - Składania ofert

§  Miejsce złożenia :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Czerska 1

05-604 Jasieniec

§  Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2009 o godz. 12.00

§  Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

§  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować następująco:

 

%  ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nazwa zamawiającego

adres

OFERTA NA: Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z kabiną dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

.

 

“Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

 

 

%  ……………………………………………..…………………………………………………………

 

 

 Otwarcia ofert

 

§  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - sekretariat

 

                  dnia 31.07.2009   o  godz. 12.15     

 

 

 

10.                      Informacje o trybie otwarcia ofert

§  Otwarcie ofert jest jawne.

§  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

§  Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy, oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

§  W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.

 

Wykaz dokumentów które należy załączyć do oferty

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie ma dostarczyć wykonawca:

Lp.

Nazwa dokumentu

1

Druk oferta (sporządzony według wzoru druku załączonego przez Zamawiającego)

2

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzone według wzoru druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ)

3

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., zamawiający żąda w formie kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4

Uzupełniona specyfikacja techniczna (załącznik nr 2 do SIWZ)

5

Podpisany wzór umowy

  

 

 

 

 

            

 

 

 

CZĘŚĆ III  OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT
                   ORAZ  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
                   OFERTY

 

 

1.     Opis kryterium i sposobu oceny ofert

§  Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

 

                 KRYTERIUM  I  -  cena  - waga 100 %.

 

§  W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

                cena oferowana minimalna brutto

                 Cena =   -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 100%

                   cena badanej oferty brutto       

                       

2.     Opis obliczenia ceny oferty

 

Wykonawca oblicza cenę oferty dodając wartości netto, bez podatku VAT, poszczególnych elementów zamówienia, a następnie od tej sumy Wykonawca może odjąć wszelkie zniżki i dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

 

CZĘŚC IV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1.     Pouczenie o środkach ochrony prawnej w toku postępowania

 

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych art. 179-183.

 

 

Informacja o formalnościach po wyborze oferty

 

Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

SIWZ w załączniku

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2009 16:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Nowak
Ilość wyświetleń: 1118
17 lipca 2009 16:22 (Dorota Nowak) - Zmiana treści dokumnetu.
17 lipca 2009 16:02 (Dorota Nowak) - Dodanie załącznika.
17 lipca 2009 16:00 (Dorota Nowak) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl